Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych składających zapytania ofertowe
RAFAŁ MISZCZAK „CONCEPT TRADE” BIURO HANDLOWO-USŁUGOWE

 1. Poniższa klauzula informacyjna dla osób fizycznych składających zapytania ofertowe powinna być przekazywana każdej osobie spełniającej warunki wskazane powyżej.
 2. Należy zachować dowód przekazania klauzuli informacyjnej, np. dowód wysłania jej mailem lub kopię z podpisem odbiorcy.
 3. Klauzule przekazuje się tylko raz danej osobie, bez względu na to ile zapytań składa.
 4. Dodatkowo klauzulę warto umieszczać w formularzu oferty.
 5. Zatwierdzona treść klauzuli jest następująca:

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych składających zapytania ofertowe
RAFAŁ MISZCZAK „CONCEPT TRADE” BIURO HANDLOWO-USŁUGOWE

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: RAFAŁ MISZCZAK „CONCEPT TRADE” BIURO HANDLOWO-USŁUGOWE, ul. SZKÓŁKARSKA 98, 62-002 Suchy Las, adres korespondencji mailowej: biuro@concept-trade.eu
 2. Jako Administrator Państwa danych osobowych przetwarzamy Państwa dane w celu nawiązania z Państwem kontaktu, udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie ofertowe oraz prowadzenia dalszej korespondencji w sprawie oferty- na podstawie Państwa zgody i w związku z zawartą umową.
 3. Odbiorcy danych:
  Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
  • podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych: np. naszemu usługodawcy hostingowemu, naszemu dostawcy usług informatycznych,
  • podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie zamierzamy dokonywać tego w przyszłości.

 5. Okres przechowywania danych:
  Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, tj. przez okres niezbędny do skontaktowania się z Państwem i udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania lub do czasu gdy ustalimy, że dane się zdezaktualizowały.
 6. Państwa prawa wprowadzone przez Rozporządzenie RODO:

  W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
  • prawo do usunięcia danych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych m.in. jeżeli Państwa zdaniem posiadamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, nie potrzebujemy ich lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, może być realizowane gdy:
   • zaistnieje szczególna sytuacja odnosząca się do Państwa (uzasadniająca ten sprzeciw), a Państwa dane przetwarzamy: * w interesie publicznym, * w ramach sprawowania władzy publicznej, * na podstawie naszego prawie uzasadnionego interesu, * lub gdy je profilujemy
   • zawsze, gdy Państwa dane przetwarzamy w celach marketingu bezpośredniego
  • prawo do przenoszenia danych – macie Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dane, które nam Państwo dostarczyliście na podstawie umowy lub zgody, mogą Państwo zlecić nam także przesłanie tych danych bezpośrednio innemu administratorowi,
  • prawo do cofnięcia zgody – gdy przetwarzamy dane na podstawie Państwa zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia i to w dowolnym momencie. Ważne, aby zapamiętać, że: cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać przesyłając nam wiadomość mailową na nasz adres: biuro@concept-trade.eu lub list przesłany pocztą tradycyjną na nasz adres pocztowy:
  ul. SZKÓŁKARSKA 98, 62-002 Suchy Las.

 8. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Skarga do organu nadzorczego:

  W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego zarówno w Polsce (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych- Infolinia: 606950000), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.

 10. Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:

  Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości skontaktowania się z Państwem, udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa zapytanie ofertowe, a także brak możliwości prowadzenia dalszej korespondencji w sprawie oferty.

WARSTWOWA

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych składających zapytania ofertowe
RAFAŁ MISZCZAK „CONCEPT TRADE” BIURO HANDLOWO-USŁUGOWE

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: RAFAŁ MISZCZAK „CONCEPT TRADE” BIURO HANDLOWO-USŁUGOWE, ul. SZKÓŁKARSKA 98, 62-002 Suchy Las, adres korespondencji mailowej: biuro@concept-trade.eu
 2. Jako Administrator Państwa danych osobowych przetwarzamy Państwa dane w celu nawiązania z Państwem kontaktu, udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie ofertowe oraz prowadzenia dalszej korespondencji w sprawie oferty.
 3. Podstawa prawna przetwarzania: na podstawie Państwa zgody oraz w związku z zawartą umową.
 4. Okres przechowywania danych: Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, tj. przez okres niezbędny do skontaktowania się z Państwem i udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania lub do czasu, gdy ustalimy, że dane się zdezaktualizowały.
 5. Państwa prawa wprowadzone przez Rozporządzenie RODO: prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych- prawo do cofnięcia zgody.
 6. Skarga do organu nadzorczego:
  W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Treść pełnej klauzuli informacyjnej dostępna u Administratora

Klauzula informacyjna dla Kontrahentów będących osobami fizycznymi
RAFAŁ MISZCZAK „CONCEPT TRADE” BIURO HANDLOWO-USŁUGOWE

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: RAFAŁ MISZCZAK „CONCEPT TRADE” BIURO HANDLOWO-USŁUGOWE, ul. SZKÓŁKARSKA 98, 62-002 Suchy Las, adres korespondencji mailowej: biuro@concept-trade.eu
 2. Państwa dane osobowe przetwarzamy Państwa w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  • w celu zawarcia umowy świadczenia na Państwa rzecz usług w ramach prowadzonej przez nas działalności – na podstawie Państwa zainteresowania naszymi usługami i podjętych przez Państwa czynności zmierzających do zawarcia umowy;
  • w celu wykonania zawartej z Państwem umowy – na podstawie zawartej umowy;
  • w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na nas w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartej z Państwem umowy na podstawie:
   • przepisów prawa np. w celu ewidencjonowania przychodów (przepisy prawa podatkowego),
  • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,– na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – Test równowagi dostępny na życzenie.
 3. Odbiorcy danych:
  Państwa dane są udostępniane następującym kategoriom podmiotów:
  • podmiotom i osobom, którym udostępnienie danych wynika z treści zawartej pomiędzy nami umowy, tj. celu umowy nie da się zrealizować bez udostępnienia danych tym odbiorcom, np. organom i instytucjom administracji państwowej w związku z ubieganiem się o wydanie pozwoleń czy zaświadczeń, biegłym z danej dziedziny w celu pozyskania prywatnej opinii potrzebnej do realizacji inwestycji;
  • podwykonawcom – czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. naszemu usługodawcy hostingowemu, firmie księgowej, podwykonawcom zaangażowanym w realizację zawartej pomiędzy nami umowy;
  • urzędom, organom państwowym i organom administracji, takim jak Urząd Skarbowy, a także innym instytucjom, w zakresie w jakim wymagane jest to dla realizacji wiążącej nas z Państwem umowy oraz przez przepisy prawa.
 4. Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie zamierzamy dokonywać tego w przyszłości.

 5. Okres przechowywania danych:
  Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania tj.:
  • Państwa dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz kontaktowaliście się Państwo z nami;
  • Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przetwarzamy do czasu zakończenia realizacji umowy, a po tym czasie – przez okres wymagany przez przepisy prawa oraz do końca okresu przedawnienia Państwa roszczeń wynikających z zawartej z nami umowy,
  • Państwa dane przetwarzane w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na nas w związku z prowadzeniem działalności i realizacją umowy przetwarzamy przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków, a następnie przez okres, w którym przepisy nakazują nam przechowywać Państwa dane lub przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania ciążących na nas obowiązków.
 6. Państwa prawa wprowadzone przez Rozporządzenie RODO:
  W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:
  • prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
  • prawo do usunięcia danych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, może być realizowane gdy:
   • zaistnieje szczególna sytuacja odnosząca się do Państwa (uzasadniająca ten sprzeciw), a Państwa dane przetwarzamy: * w interesie publicznym, * w ramach sprawowania władzy publicznej, * na podstawie naszego prawie uzasadnionego interesu, * lub gdy je profilujemy
   • zawsze, gdy Państwa dane przetwarzamy w celach marketingu bezpośredniego
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody – gdy przetwarzamy dane na podstawie Państwa zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia i to w dowolnym momencie. Ważne, aby zapamiętać, że: cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać przesyłając nam wiadomość mailową na nasz adres: biuro@concept-trade.eu lub list przesłany pocztą tradycyjną na nasz adres pocztowy:
  ul. SZKÓŁKARSKA 98, 62-002 Suchy Las.

 8. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Skarga do organu nadzorczego:

  W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, infolinia tel.: 606 950 000), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.

 10. Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:

  W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia umowy i jej realizacji, podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy oraz jej wykonywania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji umowy.

Klauzula informacyjna dla zleceniobiorców i dostawców nie stanowiących wewnętrznego personelu Administratora, będących osobami fizycznymi
RAFAŁ MISZCZAK „CONCEPT TRADE” BIURO HANDLOWO-USŁUGOWE

 1. Poniższa klauzula informacyjna dla zleceniobiorców i dostawców nie stanowiących wewnętrznego personelu administratora, będących osobami fizycznymi, powinna być przekazywana każdej osobie, która spełnia warunki wskazane powyżej.
 2. Klauzulę przekazuje się tylko raz.
 3. Klauzule przekazuje się tylko raz danej osobie, bez względu na to ile zapytań składa.
 4. Należy zachować dowód przekazania klauzuli informacyjnej, np. dowód wysłania jej mailem lub kopię z podpisem odbiorcy.
 5. Zatwierdzona treść klauzuli jest następująca:

Klauzula informacyjna dla zleceniobiorców i dostawców nie stanowiących wewnętrznego personelu administratora, będących osobami fizycznymi
RAFAŁ MISZCZAK „CONCEPT TRADE” BIURO HANDLOWO-USŁUGOWE

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: RAFAŁ MISZCZAK „CONCEPT TRADE” BIURO HANDLOWO-USŁUGOWE, ul. SZKÓŁKARSKA 98, 62-002 Suchy Las, adres korespondencji mailowej: biuro@concept-trade.eu
 2. Jako Administrator Państwa danych osobowych przetwarzamy Państwa dane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  • w celu zawarcia z Państwem umowy cywilnoprawnej – na podstawie Państwa zgody;
  • w celu wykonania zawartej z Państwem umowy – na podstawie zawartej umowy;
  • w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na nas w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartej z Państwem umowy – na podstawie przepisów prawa, co jest jednocześnie naszym prawnie uzasadnionym interesem, chroniącym nas przed konsekwencjami niewykonania naszych prawnych obowiązków,
  • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. Test równowagi dostępny na życzenie.
 3. Odbiorcy danych:

  Państwa dane mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów:

  • podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych: np. usługodawcy hostingowemu, dostawcy oprogramowania, dostawcy usług księgowych,
  • urzędom, organom państwowym i organom administracji )Urząd Skarbowy, banki, inne instytucje), w zakresie w jakim wymagane jest to dla realizacji wiążącej nas z Państwem umowy oraz przez przepisy prawa.
 4. Jednocześnie informuję, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie zamierzamy dokonywać tego w przyszłości.

 5. Okres przechowywania danych:

  Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, tj.:

  • dane pozyskane w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przetwarzamy do czasu zakończenia realizacji umowy, a po tym czasie – przez okres wymagany przez przepisy prawa oraz do końca okresu przedawnienia Państwa potencjalnych roszczeń wynikających z zawartej z nami umowy,
  • dane przetwarzane w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na nas w związku z prowadzeniem działalności i realizacją umowy przetwarzane są przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków, a następnie przez okres, w którym przepisy nakazują nam przechowywać Państwa dane lub przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania ciążących na nas obowiązków,
 6. Państwa prawa wprowadzone przez Rozporządzenie RODO:
  W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:
  • prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
  • prawo do usunięcia danych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych m.in. jeżeli Państwa zdaniem posiadamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, nie potrzebujemy ich lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, może być realizowane gdy:
   • zaistnieje szczególna sytuacja odnosząca się do Państwa (uzasadniająca ten sprzeciw), a Państwa dane przetwarzamy: * w interesie publicznym, * w ramach sprawowania władzy publicznej, * na podstawie naszego prawie uzasadnionego interesu, * lub gdy je profilujemy
   • zawsze, gdy Państwa dane przetwarzamy w celach marketingu bezpośredniego
  • prawo do przenoszenia danych – macie Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dane, które nam Państwo dostarczyliście na podstawie umowy lub zgody, mogą Państwo zlecić nam także przesłanie tych danych bezpośrednio innemu administratorowi,
  • prawo do cofnięcia zgody – gdy przetwarzamy dane na podstawie Państwa zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia i to w dowolnym momencie. Ważne, aby zapamiętać, że: cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać przesyłając nam wiadomość mailową na nasz adres: biuro@concept-trade.eu lub list przesłany pocztą tradycyjną na nasz adres pocztowy:
  ul. SZKÓŁKARSKA 98, 62-002 Suchy Las.

 8. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Skarga do organu nadzorczego:

  W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego zarówno w Polsce (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych- Infolinia: 606950000), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.

 10. Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:

  W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia umowy i jej realizacji, podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy oraz jej wykonywania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji umowy.

ORGANIZACJA ZAWODÓW WĘDKARSKICH
Oprócz budowania obiektów sportowych zajmujemy się także organizowaniem zawodów wędkarskich!
Copyright © 2021 - Wszelkie prawa zastrzeżone dla Concept Trade